Skip to content
Home » ÁSZF

ÁSZF

Az alábbiakban a Ganesha jóga- és mozgásműhelyben igénybevehető szolgáltatásokra érvényes Általános Szerződési Feltételeket olvashatja.

Jelen Általános Szerződési Feltételek célja, hogy a Ganesha jóga- és mozgásműhely (továbbiakvan: Szolgáltató) által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevő Fogyasztó (továbbiakban: Fogyasztó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amelyet a Fogyasztó igénybe vehet. A Ganesha jóga- és mozgásműhely és a Fogyasztó a továbbiakban együttesen: Felek.

A Ganesha jóga- és mozgásműhely üzemeltetője Gáncsos Katalin (e.v.). További adatok:

NÉV: Gáncsos Katalin (e.v.)
ADÓSZÁM: 68686804-1-33
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 552103874
A VÁLLALKOZÓ SZÉKHELYE: 2340, Kiskunlacháza, Szabadság u. 24.
A GANESHA JÓGA- ÉS MOZGÁSMŰHELY CÍME: 2340, Kiskunlacháza, Dömsödi út 2/A
TELEFON: 06-20-5846-736
E-MAIL CÍM: kata.gancsos@gmail.com

 1. A vásárlás a Ganesha jóga- és mozgásműhelyben személyesen kizárólag készpénzzel lehetséges. Bizonyos esetekben – például bérletvásárlás – van lehetőség átutalásos fizetésre is. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott “rendeléseket” a Ganesha jóga- és mozgásműhely nem fogad el.
 2. A Fogyasztó a vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit elfogadja, az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
 3. A szerződés nyelve magyar. Jelen dokumentum nem minősül írásban megkötött szerződésnek, tartalma nem kerül iktatásra és archiválásra, így utólagosan nem hozzáférhető, nem visszakereshető.
 4. Az árak forintban értendők, áfát nem tartalmaznak, mivel a szolgáltató alanyi adómentes vállalkozó (kisadózó).
 5. Az igénybevett szolgáltatás névértékét Ön Gáncsos Katalin (e.v.) részére fizeti meg.

GÁNCSOS KATALIN
OTP Bank
Számlaszám: 11773449-00802321

A megjegyzés rovatban minden átutaláskor kérjük feltüntetni azt, hogy mit vásárol (“jógaóra”, “jógabérlet”), s ha nem a Fogyasztó saját nevén lévő bankszámlájáról történik az utalás, akkor a Fogyasztó nevét. Az átutalásról szóló számlát minden esetben e-mailen küldjük az előzetesen megadott e-mail címre.

 1. A Bérlet és/vagy jegy (egy alkalom ára) érvényessége minden esetben az ÁRAK leírásánál (menüpontban) található.
 2. A bérleteket több típusban kínáljuk a Fogyasztók részére. Az aktuális kategóriákról ás azok részletes tartalmáról a vásárlás előtt a www.jogakiskunlachaza.hu oldalon tájékozódhat.
 3. Az adatok bérlettípusonként eltérőek lehetnek.
 4. A bérletek érvényessége időkorláthoz kötött, amely a vásárlás napjától számítandó.
 5. A Bérletek felhasználási/érvényességi ideje nem hosszabbítható meg. A Bérleten rendelkezésre álló egységek felhasználásával, de legkésőbb a felhasználási/érvényességi idő lejártával az Ön és a Ganesha jóga- és mozgásműhely között létrejött szerződés megszűnik.
 6. A Szolgáltató nem kötelezhető a napijegyek/bérletek árának a Fogyasztó részére történő visszafizetésre, amennyiben a Fogyasztó életében vagy egészségügyi állapotában változás áll be.
 7. A Ganesha jóga- és mozgásműhely vendégeinek adatait az Adatvédelmi tájékoztatóban található feltételek szerint kezeljük, amely megtalálható a www.jogakiskunlachaza.hu holnapon is.

 1. A Szolgáltató által nyújtott jógaórákon való részvétel lehetősége a jelen általános szerződési feltételekben foglaltak szerint bárki részére nyitva áll a következő megszorításokkal.
 2. A Szolgáltató által nyújtott jógaórákon minden Fogyasztó saját felelősségére vesz részt, saját egészségügyi állapotának ismeretében. Az esetleges sérülésekért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.
 3. A jógaórán való részvételből a Szolgáltató jogosult kizárni különösen azt, aki az alapvető higiéniai feltételeknek nem felel meg, azaz: egészségi állapota, személyes higiénéje a foglalkozások többi résztvevőjének egészségét, nyilvánvalóan veszélyezteti; a jógastúdióban kötelező, a kurzust megelőzően közölt biztonsági szabályokat szándékosan vagy ismételten megszegi; magatartásával a foglalkozásokon résztvevők testi épségét vagy szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti; viselkedésével a társas együttműködés alapvető etikai szabályait áthágja a foglalkozások menetét szándékosan hátráltatja vagy megakadályozza.
 4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a résztvevőt a jógaórán való részvételből a fentiek miatt kizárta, a további foglalkozásokra való jelentkezés lehetőségét tőle előre megtagadja.
 5. A résztvevők a jógatermet, valamint annak felszerelési tárgyait, a rendelkezésre bocsátott eszközöket kizárólag a jelen szerződésben rögzített célokra és rendeltetésszerűen jogosultak használni, és felelősek az azokban a magatartásukkal összefüggésben felmerült károkért.

 1. A www.jogakiskunlachaza.hu weboldal, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esik. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag Gáncsos Katalin (e.v.) jogosult.
 2. A Ganesha jóga- és mozgásműhely előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni.
 3. A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Ganesha jóga- és mozgásműhely vezetőjéhez a kata.gancsos@gmail.com email címen, illetve a 06-20-5846-736-os telefonszámon.
 4. A fogyasztói panaszügyintézés írásban történik a kata.gancsos@gmail.com e-mail címen.
 5. A Ganesha jóga- és mozgásműhellyel szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Ganesha jóga- és mozgásműhely székhelye szerint illetékes békéltető testülete: Pest Megyei Békéltető Testület, székhelye: 1055, Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2. E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu, telefon: 06-1-792-7881
 6. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormány rendelet rendelkezései az irányadók.
 7. A jelen általános szerződési feltételek Önre mindenkor a vásárlás időpontjában hatályos szövege szerint terjednek ki.
 8. Jelen általános szerződési feltételek, valamint az adatvédelmi tájékoztató a www.jogakiskunlachaza.hu internetes honlapon regisztráció nélkül is megismerhetők és a természetes személyek számára, magáncélra korlátozás nélkül letölthetők.
 9. Tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben a Ganesha jóga- és mozgásműhely a hatáskörén kívülálló, általa nem kontrollálható és neki nem felróható okból nem tudja teljesíteni a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségeit, az nem minősül szerződésszegésnek. Ilyen, úgynevezett vis maior helyzetnek minősül különösen a háború, polgári felkelés, sztrájk, zavargás, természeti katasztrófa, tűz, robbanás, elektromos energiaszolgáltatás szünetelése, bérelt vonali szolgáltatás kimaradása vagy szünetelése, szükségállapot vagy bármely egyéb hasonló elháríthatatlan helyzet (a továbbiakban vis maior). Vis maior esetén a Ganesha jóga- és mozgásműhely kötelezettségei nem teljesítésének vagy részleges nem teljesítésének a felelőssége alól csak olyan mértékben és olyan időtartam erejéig mentesül, amilyen mértékben és amilyen hosszú ideig a teljesítést a vis maior számottevően akadályozza vagy lehetetlenné teszi.
 10. A Ganesha jóga- és mozgásműhely jogosult a weboldala kínálatát, felosztását, menürendszerét egyoldalúan módosítani.
 11. A Ganesha jóga- és mozgásműhely bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.

Hatályos: 2021. szeptember 15-től visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.